Nolikums

 

2022. GADA LATVIJAS ČEMPIONĀTA

ŪDENSMOTOCIKLIEM NOLIKUMS

 

1.  Pamatnoteikumi

1.1  Biedrības „Latvijas Ūdensmotociklu Sporta asociācija” ( turpmāk - LŪMSA) organizētās sacensības notiek pēc UIM (Union Internationale Motonautique) noteikumiem ar atsevišķām izmaiņām un papildinājumiem.

1.2  Šis Nolikums ir paredzēts objektīvai, godīgai un drošai sporta sacensību norisei, nosakot vienotus noteikumus un drošības standartus ūdensmotociklu sporta sacensībām.

2.    Ūdens motociklu klases

2.1  SKI GP1                          

2.2  SKI GP2                          

2.3  SKI GP3 

2.4. SKI Hobby GP3   

2.5. SKI Hooby GP1                      

2.6.  SKI GP1 Ladies              

2.7.  SKI GP1 Veteran 35 +    

2.8. SKI Classic  GP1             

2.9.  SKI GP2 Juniors                  

2.10 RUN GP1                              

2.11 RUN GP2                              

2.12 RUN GP4 SPARK                

 

2.14. Freestyle - brīva sportista iemaņu demonstrēšana uz stāvus vadāma ūdensmotocikla;

2.15. Ģimeņu kauss – Papildus kategorija, kurā var piedalīties divi dalībnieki no iepriekšuzskaitītajām klasēm. Braucieni šajā kategorijā netiek organizēti. Vērtējums tiek veidots summējot divu dalībnieku attiecīgajā posmā iegūtos rezultātus (punktus). Dalībnieki pirms sacensībām piesaka savas komandas sastāvu. (Punkti tiek skaitīti iepriekšpieteiktajā vienā klasē katram no diviem dalībniekiem; punkti tiek piešķirti atkarībā no dalībnieku daudzuma klasē – jo vairāk dalībnieku, jo vērtīgāki punkti par vietu)

2.16. Lai sacensības katrā no klasēm atsevišķi uzskatītu par notikušām, tām jāreģistrējas vismaz diviem sportistiem. Ja kādā no klasēm piesakās mazāk sportistu, sacensības šajā klasē netiek rīkotas un sportistam ir iespēja startēt kādā citā klasē, vai saņemt atpakaļ iemaksāto dalības maksu.

2.17. Ja kādā no klasēm uz starta līnijas pirms brauciena nav pieci vai vairāk sportisti, tad šīs klases brauciens tiek apvienots ar kādas citas klases braucienu, rezultātus vērtējot atsevišķi. Braucot divās klasēs nav iespējams iegūt ieskaiti vienlaicīgi abās apvienotajās klasēs.

3.   Tehniskie noteikumi

Tehnika sagatavota atbilstoši UIM nolikumam

SKI GP1                                 2 taktu max 1300 cc, 4 taktu max 1620 cc, turbo max 1000 cc

SKI GP2                                 2 taktu max 850 cc, 4 taktu max 1602 cc, turbo max 750cc

SKI GP3                                 2 taktu max 800 cc

SKI GP1 Dāmas                     2 taktu max 1300 cc, 4 taktu max 1620 cc, turbo max 1000 cc

SKI GP1 Veteran 35 +          2 taktu max 1300 cc, 4 taktu max 1620 cc, turbo max 1000 cc, braucēju vecums 35 gadi, vai paliek 35 tekošajā gadā

SKI GP3                           2 taktu max 800 cc,

SKI Classic  GP1                     brauc visi stāvus vadāmie ar tehniku sagatavotu UIM GP1, Kawasaki SX-R 1500 aizliegts

SKI GP2 Juniors                    2 taktu max 800 cc, Hydrospace S4 atļauts ar stock vadības bloku, braucēju vecums 8-15 gadi

SKI Hobby GP1                     atbilstoši UIM GP1

RUN GP1                               atbilstoši UIM GP1

RUN GP2                               atbilstoši UIM GP2

RUN GP4 SPARK                 atbilstoši UIM GP4

 

 

 

 4.    Pieteikšanās sacensībām

4.1. Pieteikšanās sacensībām Latvijā notiek uz vietas, sacensību nolikumā paredzētajā laikā, aizpildot pieteikumu sacensībām. Iesniedzot pieteikumu, obligāti jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, veselības apdrošināšanas līgums/polise.

4.2. Dalībniekiem, jaunākiem par 18 gadiem, pirms piedalīšanās sacensībās jāuzrāda apstiprināta vecāku / aizbildņu atļauja, vai arī kādam no vecākiem / aizbildņiem ir jābūt klāt sacensībās un jāparakstās pieteikšanās brīdī.

4.3. Vienreizējā licence tiek dota tikai vienu reizi pirmajās sacensības.

4.4. Par novēlotu reģistrēšanos sacensībām paredzēts naudas sods.

 5.    Dalībnieku kvalifikācija.

Sportisti katrs pats uzņemas atbildību par savu zināšanu, prasmju un iemaņu atbilstību izvēlētajai klasei.

5.1. Juniors - braucēji vecumā 8-15 gadiem. Sacensībās var piedalīties ar vecāku rakstisku atļauju. Var braukt ar GP2 noteikumiem atbilstošiem motocikliem, Kawasaki SXR 1500 aizliegts. Junioru piedalīšanās pieaugušo klasēs tiek atļauta tikai ar sacensību organizatora un direktora atļauju. Juniori startē abas kājas turot uz zemes.

5.2. Vecuma ierobežojums noteiktiem motocikliem - ar Kawasaki SXR1500 vai līdzīgiem ūdens motocikliem sacensībās nevar piedalīties sportisti jaunāki par 16 gadiem, izņemot gadījumu, kad sportists ir piedalījies visos iepriekšējā gada Latvijas čempionāta sacensību posmos

5.3. Dāmas - sieviešu klase.

5.4. Veteran 35+ - braucēji vecumā no 35 gadiem.

5.5. Hobby – klase paredzēta lai veicinātu sportisku interesi iesācējiem. Hobby klases braucēji nedrīkst piedalīties sacensībās SKI GP1 un SKI GP1 Ladies klasēs;

5.6. Runabout – sēdus vadāmi motocikli, braucējs no18 gadiem.

6.    Dalības maksas

6.1. Sezonas licence – 100 EUR,-

6.2. Vienreizējā licence – 50 EUR,-

6.3. Posma dalības maksa – 50 EUR,-

6.4. Posma dalības maksa Junioru klasēs –  25 EUR,-

6.5. Posmu dalības maksa Hobby klasēs -25 EUR,

 7.    Braucēju sapulce

Katram braucējam, kurš ir reģistrējies sacensībām, obligāti ir jāpiedalās braucēju sapulcē, kas notiek sacensību dienā noteiktā laikā.

 8.    Ugunsdzēšamie aparāti

Tehniskajā zonā katram braucējam ir jābūt vismaz vienam ugunsdzēšamajam aparātam. Par neievērošanu naudas sods 10,- EUR.

 9.    Sacensību formāts

SKI GP1                                 15 min + 1 aplis

SKI GP2                                 13 min + 1 aplis

SKI GP3                                 13 min + 1 aplis

SKI GP1 Dāmas                     13 min + 1 aplis

SKI GP1 Veteran 35 +           13 min + 1 aplis

SKI Classic  GP1                    13 min + 1 aplis

SKI GP2 Juniors                    10 min + 1 aplis

SKI Hobby GP3                     10 min + 1 aplis

SKI Hobby GP1                     10 min +1 aplis

RUN GP1                               15 min + 1 aplis

RUN GP2                               14 min + 1 aplis

RUN GP4 SPARK                 14 min + 1 aplis

 

9.12.  Brīvie treniņi. Sportistam pirms treniņa ir jāiepazīstas ar trasi krastā un sapulces laikā trasi parāda tiesnesis. Vēlāk seko brīvie treniņi, kur katrai braucēju grupai tiek dotas 20 minūtes, kuru laikā sportisti iepazīstas ar trasi. Sacensību formāts var tikt mainīts, par to iepriekš brīdinot dalībniekus.

9.13.   Frīstaila klases formāts tiek noteikts katrām sacensībām individuāli.

10. Starts

10.1. Pirmā brauciena Pole position jeb labākā (pirmā) izvēle starta pozīcijai tiek noteikta pēc sacensību kopvērtējuma, otrajā un trešajā braucienā pēc situācijas posma kopvērtējumā.

10.2. Pirmajā sacensību posmā secība tiek noteikta pēc iepriekšējā gada kopvērtējuma; ja iepriekšējā sezonā sportisti nav piedalījušies, tad secība tiek noteikta ar izlozes palīdzību. Iepriekšējā gada kopvērtējumā Runabout klasē amatieru braucēji ieņem nākamās vietas aiz ekspertiem, ņemot vērā savas klases rezultātus.

10.3. Citam sportistam atdot savu starta vietu nav atļauts.

10.4. Startā motocikla turēšanai Runabout klasēs atļauti divi palīgi, Ski klasē viens.

10.5. Iedegoties atļaujošajam signālam startējušie sportisti nedrīkst mainīt savu trajektoriju līdz tiek sasniegts pusceļš līdz pirmajai bojai.

 

 11. Protesti:

Visi protesti jāiesniedz vienīgi rakstiskā formātā ne vēlāk kā 30 minūtes pēc rezultātu publiskošanas. Iespējami divu veidu protesti:

11.1. Par noteikumu neievērošanu trasē – tiek izskatīts nekavējoši vai pēc sacensību videomateriāla noskatīšanās, šajā gadījumā rezultāti var tikt koriģēti arī pēc apbalvošanas.

11.2. Tehniskais protests – par motocikla neatbilstību noteikumiem. Protests jāiesniedz kopā ar 100 EUR,- depozītu ne vēlāk kā pusstundu pēc sacensību pēdējā iebrauciena. Sportistam, pret kuru ir iesniegts protests ir pienākums nodot motociklu tehniskai pārbaudei. Ja protests tiek apmierināts, tad depozīts tiek atgriezts. Ja protests tiek noraidīts, tad nauda netiek atgriezta, un rezultāti paliek nemainīgi, kā arī protesta sniedzējam nepieciešamības gadījumā jāsedz radušies materiālie zaudējumi, kuri pārsniedz 100 EUR. Protests var tikt izskatīts pēc sacensību noslēguma. Protesta apmierināšanas gadījumā vainīgajam sportistam netiek ieskaitīts neviens attiecīgās dienas rezultāts.

12. Sodi.

Sekojoši sodi var tikt piemēroti sacensību laikā:

12.1. Pāragrs starts: atkārtotajā startā iedarbināt dzinēju atļauts tikai pēc starta došanas (klusais starts). Klusais starts sportistam netiek atcelts gadījumā, ja kāds cits no sportistiem pāragri startē atkārtotajā/os startos.

12.2. Bojas izlaišana: +1 aplis;

12.3. Neskaidrs numurs uz motocikla borta: netiek ieskaitīti apļi;

12.4. Neierašanās uz braucēju sapulci: klusais starts vai diskvalifikācija.

12.5. Formas un noteiktā aprīkojuma nevalkāšana: klusais starts .

12.6. Nesportiska braukšana: diskvalifikācija;

12.7. Bīstama braukšana, sadursmes izraisīšana: diskvalifikācija;

12.8. Signālu neievērošana: diskvalifikācija;

12.9. Tehnisko noteikumu neievērošana: diskvalifikācija;

12.10. Tiesnešu, sekretariāta darba traucēšana: klusais starts .

12.11. Diskvalifikācijas apmēru nosaka sacensību direktors. Vienīgi sacensību direktors var diskvalificēt jebkuru braucēju par atbilstošu iemeslu.

13. Numurs uz ūdens motocikla

13.1. Numurs uz ūdens motocikla sastāv no skaidri nolasāmiem cipariem. Numuram jābūt skaidri novietotam motocikla priekšpusē abās motocikla pusēs, tā lai tos viegli var pamanīt un fiksēt sacensību tiesneši.

13.2. Ja sacensībās piedalās vairāki braucēji ar vienādiem numuriem, tad tas, kurš piereģistrējies pirmais paturēs jau esošo numuru, bet pārējiem būs tie jānomaina uz citu numuru, ko noteiks reģistrators. Diviem braucējiem nekādos apstākļos nevar būt viens numurs.

13.3. LŪMSA organizētajās sacensības tiek izmantotas baltas numuru vestes ar melniem numuriem uz tām.

14. Trases virziens

14.1. Sportisti sacensības dienā drīkst vienīgi pārvietoties trases virzienā, nedrīkst braukt šķērsām trasei. Šāda braukšana tiek klasificēta kā bīstama braukšana.

 15. Obligātais aprīkojums

Katrs sportists pats personīgi ir atbildīgs par ķiveres, glābšanas vestes un cita drošības aprīkojuma izvēli. Sacensību direktors vai viņa pilnvarotā persona ir tiesīga izvērtēt drošības aprīkojuma un apģērba atbilstību sacensībām.

Atrodoties sacensības dienā uz ūdens motocikla, visiem ir jābūt tērptiem obligātajā aprīkojumā:

15.1. Glābšanas veste – jebkurā biedrības „Latvijas ūdensmotociklu sporta asociācija” rīkotā pasākumā, ikvienam pasākuma dalībniekam (sportistiem, mehāniķiem, treneriem) atrodoties uz ūdens, jālieto glābšanas veste ar svaram atbilstošu celtspēju. Piepūšamas glābšanas vestes nav atļautas.

15.2. Ķivere – atļautas tikai pilna pārklājuma motokrosa ķiveres ar zoda un mutes aizsardzību. Plastmasas, velosipēdistu, BMX ķiveres nav atļautas.

15.3. Muguras aizsargs.

15.4. RUNABOUT motocikliem – kāju sargi

15.5. Motocikla priekšpusē jābūt striķim (striķa riņķis, pie kura piestiprina virvi), lai nodrošinātu tā ērtu aizvilkšanu krastā;

15.6. Atslēgai jābūt piestiprinātai pie braucēja;

15.7. Dalībnieka krekls ar numura zīmi;

15.8. Sportisti ir atbildīgi par saviem motocikliem un tiks sodīti arī gadījumos, ja uz tā motocikla atradīsies kāda cita persona.

16. Boju identifikācija

Sarkanās bojas atzīmē kreiso pagriezienu, dzeltenās labo pagriezienu. Zaļas un Zilas bojas atzīmē trases paralēlo posmu. Citu boju pielietošana tiks izskaidrota uz vietas.

17. Boju neievērošana

Par boju neievērošanu ziņo vienīgi un tikai sacensību tiesneši. Par tās izlaišanas vietu un laiku paskaidrojumi netiks sniegti. Izlaista boja skaitās jebkura boja, kuras apbraukšana skaidri netiek konstatēta. Pārbraukšana pāri bojai tiks uzskatīta par izlaistu boju.

18. Tramplīns

18.1. Par tramplīna izvietošanu trasē lemj sacensību organizators.

18.2. Tramplīnu jāpārbrauc sekojošām klasēm – SKI GP, Veteran 35+.

18.3. Ja trasē ir izvietots tramplīns, tad attiecīgo klašu dalībniekiem tas jāpārvar nepārprotami, to nedrīkst apbraukt, izmantojot telpu starp tramplīnu norobežojošo boju un tramplīna sākumu. Ja sportists pārkāpj šo nosacījumu, tiek piešķirts soda aplis.

18.4. Tramplīnu nav jāpārvar pirmajā aplī.

18.4. Gadījumos ja trases tiesneši nenorāda braukšanas virzienu, un ja uzreiz aiz tramplīna ir nokritis sportists, drošības nolūkā tramplīns jāapbrauc tā, lai neradītu bīstamu situāciju.

18.5. Gadījumos, ja tramplīns ir izkustējies no savas vietas un trases tiesneši nenorāda citu braukšanas virzienu sportisti izbrauc tramplīna vietu to apbraucot.

18.6. Divu klašu braucieni netiek apvienoti gadījumos, kad viena no klasēm izmanto tramplīnu, otra to neizmanto.

19. Melnās (soda) bojas likums

Braucējam, kurš nepareizi apbraucis kādu boju, ir aizliegts griezties atpakaļ un to apbraukt. Viņam viena apļa laikā ir jāizbrauc īpaši atzīmētā soda boja un tādā gadījumā soda aplis netiks piešķirts. Ja ieguvums no bojas izlaišanas ir lielāks kā patērētais laiks soda bojas apbraukšanai, braucējam tiks piešķirts soda aplis. Ja viena apļa laikā braucējs izlaiž vairāk kā vienu boju, viņam tiks piešķirts soda aplis neatkarīgi no soda bojas izbraukšanas.

20. Bīstama braukšana

Jebkura bīstama, nesportiska braukšana, ātrāka braucēja bloķēšana, līkloču braukšana, bangošana, bieža boju pārbraukšana vai to sišana var kļūt par soda pamatu, un braucējs var tikt diskvalificēts.

21. Aizsprostošana

Jebkura braucēja, kurš jebkura iemesla dēļ ir apstājies trasē, pienākums ir drošā veidā, neradot draudus novākt ūdens motociklu no trases, lai tas netraucētu sacensību norisei.

22. Apdzīšana

Braucējam vienmēr jābūt gatavam, ka to var apdzīt kāds cits braucējs. Tādēļ ir jābūt uzmanīgam no citiem braucējiem, kas tam tuvojas no aizmugures. Braucējam, kas apdzen, ir jāizvēlas drošs ceļš, lai manevru izdarītu tā, lai nevajadzētu pēkšņi mainīt virzienu. Tīša bloķēšana vai garām nelaišana var tikt sodīta ar soda apli.

 23. Roku signāli

Braucējam, kurš iekritis ūdenī ir jāsignalizē paceļot vienu vai abas rokas, signalizējot par to, ka viņš/viņa nav ievainots. Atgriešanās sacensībā jāveic tā, lai neradītu draudus citiem braucējiem, dodot priekšroku braucējiem trasē.

24. Sadursme

24.1. Ja sadursme tiek izraisīta pirmajā aplī, tad tiesneši pieņem lēmumu par atkārtotu startu. Ja tiek izraisīta sadursme: visas sadursmē iesaistītās personas rakstiskā formātā iesniedz paskaidrojumu un shēmu par sadursmi, tiesneši nosaka vainīgo pusi un tālāk vainīgā puse tiek diskvalificēta uz sekojošiem noteikumiem:

24.1.1. Uz 1 nākošo braucienu, ja tā ir pirmā sadursmes reize, kurā tā ir atzīta par vainīgo,

24.1.2. Uz 2 nākošajiem braucieniem, ja tā ir otrā sadursmes reize, kurā tā ir atzīta par vainīgo.

24.1.3. Diskvalificē uz sezonu, ja tā ir trešā sadursmes reize, kurā tā ir atzīta par vainīgo.

24.2. Citi diskvalifikācijas noteikumi var tikt piemēroti, ja tā nolemj sacensību direktors.

25. Sacensību iztraucēšana

Ja sacensība tiek iztraucēta pirms 2/3 no sacensību laika beigām, tad tiks dots jauns starts. Ja sacensība tiek iztraucēta pēc 2/3 no sacensību laika, tad rezultāts skaitās tāds, kā tas bija vienu apli pirms sacensības pārtraukšanas momenta.

26. Norāvusies boja

Līdz jaunas bojas ievietošanai trasē, sportistiem jābrauc uz nākamo trasē paredzēto boju.

27. Ūdens motocikla nomaiņa

27.1. Ūdens motocikla nomaiņa ir atļauta ar sacensību galvenā tiesneša piekrišanu. Tā tiks atļauta tikai gadījumos, ja braucējs var pierādīt, ka ar iepriekšējo motociklu sacensības turpināt nav iespējams (tehnisku iemeslu dēļ vai arī tas var būt bīstami).

27.2. Braucēju maiņa sacensību laikā nav atļauta.

28. Degviela

Degvielas izvēle ir brīva.

29. Signālkarogi

29.1. Zaļš karogs – trasē viss ir kārtībā un tā ir piemērota sacensībām.

29.2. Dzeltens karogs – trasē kaut kas ir atgadījies (posmā no karoga līdz nākošai signalizējošo karogu vietai). Sacensība netiek pārtraukta, bet sportistiem ir jābūt uzmanīgiem, jo ūdenī trases rajonā var būt kāds cits sportists, sportista tehnika vai cits peldošs objekts. Apdzīšana līdz nākošam signalizējošam punktam nav atļauta.

29.3. Sarkans karogs – sacensība vai treniņi tiek pārtraukti un sportistiem jāatbrīvo trase braucot trases virzienā uz tehnikas ielaišanas vietu ievērojot maksimālu piesardzību.

29.4. Zils karogs – signalizē sportistam, kam ir jāpalaiž sekojošā pagrieziena iekšpusē sportists, kas seko aiz viņa. Nepieciešamības gadījumā jāatlaiž gāze, lai sekotājs varētu pabraukt garām.

29.5. Balts karogs – signalizē sacensības pēdējo apli.

29.6. Rūtains karogs – signalizē sacensību finišu, sportistiem jābrauc trases virzienā, kamēr tie var nobraukt no trases tehnikas ielaišanas vietā nešķērsojot trasi, vai nebraucot pretējā virzienā.

29.7. Melns karogs – sportista dalība sacensībās ir apturēta, viņam nekavējoties jādodas malā, braucot gar trases malu tās braukšanas virzienā pie trases vai galvenā tiesneša. Sportistam tiek izskaidrota nepareizā rīcība, pēc kuras galvenais vai trases tiesnesis var atļaut turpināt braucienu.

30. Atbildība

30.1. Šajā nolikumā ietvertie noteikumi, kas saistīti ar sportistu un citu sacensību dalībnieku drošību paredz to ievērošanu, bet katrs sportists un citi sacensību dalībnieki paši ir atbildīgi par drošības aspektu novērtēšanu un ievērošanu.

30.2. Kategoriski ir aizliegta jebkāda dalība sacensībās atrodoties alkohola vai citu apreibinošo vielu (narkotisko vielu) reibumā. Sacensību direktors ir pilnvarots liegt jebkādu dalību sacensībās ikvienam, kurš šo noteikumu neievēro.

30.3. Sacensību direktors ir pilnvarots atteikt dalību sacensībās jebkuram to dalībniekam ja pēc viņa / viņas domām sportists var radīt apdraudējumu citiem pasākuma dalībniekiem, skatītājiem, vai sev.

30.4. Katrs braucējs ir personīgi atbildīgs par ūdens motocikla tehnisko stāvokli un par paša braucēja kompetenci vadīt ūdens motociklu, kā arī par sava veselības stāvokļa atbilstību dalībai sacensībās.

30.5. Sacensību dalībnieki un viņu komandas biedri ir paši brīvprātīgi uz viņu pašu risku piekrituši piedalīties sacensībā izveidotajā trasē. Sacensību dalībnieks apzinās, ka sacensību dienā var notikt kā zināmi, tā nezināmi riski, un tādēļ necels prasību pret organizāciju, organizatoriem, tiesnešiem, strādniekiem, glābējiem, biedriem, aģentiem, sponsoriem un citām ar pasākumu saistītām personām.

30.6. Sacensību dalībnieki, vai kādas trešās personas necels nekādas prasības pret citu sacensību dalībnieku un/vai organizatoru gadījumā, ja notiks kāds nelaimes gadījums ar jebkādām sekām. Dalībnieks apzinās sporta risku, ko tas uzņemas piedaloties šajās sacensībās. Dalībnieks uzņemas visu atbildību pret trešajām personām par tām nodarītiem zaudējumiem, bojājumiem, ja tie radušies tīšas vai netīšas darbības rezultātā.

30.7. Sacensību dalībniekiem ir obligāta  veselības, dzīvības un civiltiesiskās atbildības apdrošināšana. Sacensību rīkotāji nenodrošina dalībnieku apdrošināšanu.

31. Reklāma

31.1. Sacensību organizatori patur visas tiesības izvietot reklāmu uz dalībnieku motocikliem un/vai numuru formām. Par obligātās reklāmas neizvietošanu vai citu numuru formu valkāšanu paredzēts sods.

32. Citi noteikumi

32.1. Sacensību dienā sportisti nedrīkst atteikt žurnālistiem īsas intervijas. Sacensību dalībniekiem aizliegts masu medijos kritizēt tiesnešu vai organizatoru darbu, publiski apvainot citus sacensību dalībniekus vai apšaubīt rezultātu precizitāti un sacensību godīgumu, ja iepriekš nav ticis iesniegts oficiāls protests sacensību rīkotājiem.

32.2. Apbalvošanas laikā sportistiem ir jāizrāda cieņa pret sacensību uzvarētājiem un ceremonijas laikā aizliegts atrasties trasē, nodarboties ar motociklu vilkšanu ārā no ūdens, tehnikas novākšanu un citiem darbiem, kas uzskatāmi par nesavienojamiem ar svinīgās apbalvošanas ceremonijas norisi.

33. Uzvarētāju noteikšana

33.1. Punktu skaitīšana:

Vieta

Punkti

Vieta

Punkti

1

25

11

10

2

22

12

9

3

20

13

8

4

18

14

7

5

16

15

6

6

15

16

5

7

14

17

4

8

13

18

3

9

12

19

2

10

11

20

1

33.2. Katrā posmā ir divi braucieni. Posma uzvarētājs tiek noteikts summējot visos braucienos iegūtos punktus. Ja punktu skaits vienāds, uzvar tas, kas bija augstāk pēdējā braucienā. Latvijas čempionāta kopvērtējumā tiek summēti  sezonas garumā iegūtie punkti. Ja punktu skaits ir vienāds, tad uzvarētāju nosaka pēc lielākā labāko rezultātu skaita.

33.3. Junioru klasēs tiek apbalvoti visi braucēji.

Baltijas čempionāta kopvērtējumā tiek summēti visos posmos izcīnītie punkti.

33.4. Lai dalībnieka brauciens tiktu ieskaitīts, viņam jābūt veikušam vismaz vienu pilnu apli.

34. Papildus noteikumi

34.1. Nolikumā minētos noteikumus var mainīt sacensību direktors, par to informējot sacensību dalībniekus. Katrām sacensībām var būt papildus noteikumi, kuri ir tikpat saistoši kā šis Nolikums.

34.2. Sacensību direktors ir pilnvarots sagaidīt no sacensību / pasākuma dalībniekiem disciplīnu trasē un sacensību norisei nepieciešamajā telpā ap trasi, ciktāl tas attiecas uz šīm sacensībām.

34.3. Sacensību direktors ir pilnvarots diskvalificēt vai pat izraidīt no sacensību vietas ikvienu sportistu vai komandas dalībnieku par jebkuru no sekojošiem pārkāpumiem:

34.3.1. Vulgaritāte, rupjība vai cita nesportiska rīcība, kas vērsta pret amatpersonām, skatītājiem vai citiem sacensību dalībniekiem;

34.3.2. Sportistu vai komandas personāla nespēja vai nevēlēšanās ievērot šo Nolikumu;

34.3.3. Ūdensmotocikla neatbilstība tehniskajām prasībām;

34.3.4. Nepakļaušanās sacensību administrācijas prasībām un lēmumiem;

34.3.5. Jebkura krāpšana vai nodoms maldināt administrāciju;

34.3.6. Atrašanās sacensību vietā alkohola vai citu apreibinošo dzērienu / vielu iespaidā;

34.3.7. Verbāla vai fiziska vardarbība pret kādu amatpersonu vai skatītājiem.

 Apstiprinājuši:

Biedrības “Latvijas Ūdensmotociklu sporta asociācija” valde

 

 

 

Pievienot komentāru

 
Atlikuši simboli:

Udensmocis.lv ziņas

 
Izmaiņas Baltijas ūdensmotociklu sporta...
18.08.2020
Baltijas čempionātam ūdensmotocikliem 3...
13.08.2020
Baltijas ūdensmotociklu čempionāta II posms...
04.08.2020

Nedēļas video

 

Mūsu atbalstītāji

 
 
 

Reklāma

 
 

www.udensmocis.lv administrē Latvijas Ūdensmoticklu sporta asociācija udensmocis.lv@gmail.com

Ja Tev ir jautājumi, priekšlikumi vai vēlēšanās piedalīties ūdens motociklu sacensībās, raksti vai zvani +37122010808

Lapa izstrādāta: mediacloud.lv